Safety and Luxuriuos
Lecmax

Các dự án Nhà máy, khu công nghiệp

Amkor Technology Factory

Project

Amkor Technology Factory

Vinfast factory project

Project

Vinfast factory project

Hal Viet Nam Factory project

Project

Hal Viet Nam Factory project

FUJIKIN factory project

Project

FUJIKIN factory project

Enkei Factory project

Project

Enkei Factory project

 Dung Quat oil-extracting factory

Project

Dung Quat oil-extracting factory

Nakashima Factory project

Project

Nakashima Factory project

ABB factory project

Project

ABB factory project

Bujeon Viet Nam factory project

Project

Bujeon Viet Nam factory project

Costech Vina factory project

Project

Costech Vina factory project

Crystal Martin Viet Nam factory project

Project

Crystal Martin Viet Nam factory project

Texhong factory project

Project

Texhong factory project

Regina factory project

Project

Regina factory project

OGINO Viet Nam factory project

Project

OGINO Viet Nam factory project

Samsung Viet Nam factory project

Project

Samsung Viet Nam factory project

Uong Bi 2 Power project

Project

Uong Bi 2 Power project

Mong Duong 2 Power project

Project

Mong Duong 2 Power project

Ikeuchi factory project

Project

Ikeuchi factory project

Gain Lucky Viet Nam factory project

Project

Gain Lucky Viet Nam factory project

DREAMTECH 2 factory project

Project

DREAMTECH 2 factory project

https://www.lecmax.com/
https://www.lecmax.com/catalog/view/theme/